18.05.2024 02:46
eps_banner
АКТУАЛЬНО:

Умови публічного договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення для населення

dogovirПро внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.07.2015р. №624

Керуючись ст.633 Цивільного кодексу України, ст.17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.2.2.1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з метою ефективного застосування рішення виконавчого комітету міської ради від 15.07.2015р. №624 «Про особливості надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення комунальним підприємством «Тернопільводоканал» та впорядкування відносин з централізованого постачання холодної води і водовідведення у м. Тернопіль, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.07.2015р. №624 «Про особливості надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення комунальним підприємством «Тернопільводоканал»:

1.1. Пункт 1 рішення викласти в наступній редакції: «Встановити умови публічного договору про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення для населення, згідно з додатком (додається).».

1.2. Внести зміни у додаток до рішення та викласти його в новій редакції, згідно з додатком (додається).

 1. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.
 2. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Стемковського В.В.

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                                                           С. В. Надал

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради від «___» _______ 2016р. № ____

 

 

 

Д О Г О В І Р  №_________

 

про надання населенню багатоквартирних будинків послуг з централізованого постачання

холодної води та водовідведення

 

 

“_______”________________________201____р.                                                            м. Тернопіль  

                                                                                                                                                   

 

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал” в особі ______________________, що діє на підставі ___________________________________________ (далі – виконавець), з однієї сторони, і

Громадянин(ка)______________________________________________________________________________,

(далі – споживач), з другої сторони, що є власником (орендарем, квартиронаймачем) житлового приміщення, (далі разом — сторони) уклали даний Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (далі – Договір), домовившись про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується своєчасно та відповідної якості надавати споживачеві та членам його сім’ї, а

також іншим особам, які проживають у квартирі, послуги з централізованого постачання холодної води,

централізованого водовідведення, а споживач зобов’язується своєчасно здійснювати оплату за спожиті

послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених даним Договором.

1.2. Суб’єкти користування послугами:  власник (наймач, орендар) житлового приміщення та члени його сім’ї

у кількості __________ людей.

1.3. Характеристика індивідуальних засобів  обліку води:

№ з/п Вид засобу обліку Тип засобу обліку Заводський номер Дата реєстрації засобу обліку Початкове показання засобу обліку на  дату реєстрації Місце

встанов-лення

 

Примітка

1.
2.
3.
4.

 

1.4.Умови  водоспоживання:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 1. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ
  • На момент укладення цього Договору, тарифи на послуги становлять:
 • централізоване постачання холодної води _____________ грн. за 1 м3;
 • централізоване водовідведення ____________ грн. за 1 м3.
  • У випадку зміни тарифів, умови даного Договору відповідно змінюються без додаткового погодження зі споживачем чи внесення змін в даний Договір.
  • Плата за надані послуги, за наявності засобів обліку води, в тому числі групових (загальнобудинкових, секційних) справляється за їх показаннями.
  • Розмір щомісячної плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення, у випадку відсутності засобів обліку, визначається згідно з діючими нормами і тарифами, затвердженими уповноваженими органами.
  • Наявність пільг з оплати послуг: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 1. ОПЛАТА СПОЖИТИХ ПОСЛУГ
  • Розрахунковий період оплати послуг — один календарний місяць. Споживач проводить оплату за спожиті послуги протягом місяця, в якому надаються дані послуги, але не пізніше 20-го числа наступного за розрахунковим місяцем.

3.2. Споживач може вносити авансові платежі за послуги.

 • Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі на вибір споживача.
 • За наявності засобів обліку води, в тому числі групових (загальнобудинкових, секційних), в багатоквартирних будинках Виконавець, щомісячно здійснює нарахування розміру плати за фактично надані послуги за показаннями лічильників, які повірені органами Держстандарту, взяті на облік Виконавцем та перебувають у технічно справному стані. У такому разі, справляння плати за нормами не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.
 • У випадку відсутності у Споживача індивідуальних та групових (загальнобудинкових, секційних) засобів обліку води, нарахування проводяться за нормами споживання води, затвердженими у встановленому законодавством порядку.
 • У випадку обладнання засобів обліку питної води системою дистанційної передачі даних, зняття показників відбувається без присутності Споживача, а отримані таким чином показники є підставою для проведення розрахунків. При виникненні сумнівів у Споживача дані, отримані дистанційним методом, можуть бути перевірені та зняті в його присутності.
 • За час відсутності квартирного засобу обліку холодної води на ремонті та/або періодичній повірці, нарахування за спожиті послуги проводяться за середньодобовими показниками індивідуального засобу обліку за попередні 3 місяці або за інший період у випадку неможливості встановлення об’єктивного споживання протягом цього періоду.
 • У разі виявлення необлікованих витоків на мережах Споживача, які виникли з його вини, нарахування всім іншим мешканцям житлового будинку, які не мають індивідуальних засобів обліку та нарахування яким проводиться по загальнобудинковому лічильнику, проводяться згідно з нормами водоспоживання, а даному Споживачу – розрахунковим методом за пропускною здатністю труби вводу на квартиру.
 • У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та якісних показників від нормативних, Виконавець за зверненням Споживача здійснює перерахунок розміру плати.
 • За несвоєчасне внесення плати, Споживач сплачує на користь Виконавця пеню відповідно до чинного законодавства України або умов договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  • Права та обов’язки Споживача
   • Споживач має право на:
   • отримання послуг, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів та цього Договору;
   • отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, норм споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
   • відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання послуг або їх ненадання;
   • зменшення розміру плати за послуги у разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх якісних та/або кількісних показників від затверджених норм споживання;
   • усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;
   • несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача і членів його сім”ї (у разі відключення Виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі) та відновлення надання цих послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби з дня подання Виконавцю письмової заяви;
   • зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім’ї на підставі поданої в установленому порядку письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
   • перевірку кількісних та якісних показників надання послуг (якість і тиск води) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за власний рахунок на умовах передоплати. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних та якісних показників надання послуг, відшкодовуються Виконавцем у разі обґрунтованості звернення та Споживачем — у разі необґрунтованості такого звернення;
   • встановлення квартирних засобів обліку холодної води та взяття їх на абонентний облік;
   • періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку холодної води;
   • ознайомлення з нормативно-правовими актами в сфері житлово-комунальних послуг;
   • внесення, за погодженням з Виконавцем, у Договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
   • укладення з Виконавцем договору про надання інших супутніх послуг / виконання інших супутніх робіт за додаткову плату.
  • СПОЖИВАЧ зобов’язаний:
   • своєчасно, в установлений даним Договором термін, оплачувати за спожиті послуги;
   • повідомляти Виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі перевищив один місяць а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормами споживання);
   • забезпечити доступ представників Виконавця (за наявності відповідного посвідчення) до водопровідно-каналізаційних мереж, арматури, квартирних засобів обліку води, в тому числі тих, які знаходяться у приміщеннях Споживача:
 • для ліквідації аварії – цілодобово;
 • для проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води, виконання ремонтних робіт – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.
 • дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
 • забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води, пломб на них, та не втручатися в їх роботу;
 • у разі несвоєчасного внесення плати за спожиті послуги, сплачувати Виконавцю пеню, у розмірі, визначеному п.3.10 цього Договору;
 • у разі втрати права на пільги, повідомляти про це Виконавця у 10-ти денний строк;
 • своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
 • за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з його вини;
 • своєчасно проводити підготовку житлового приміщення і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
 • у разі виявлення Виконавцем несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води, відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту, згідно із законодавством, а також відшкодовувати вартість безобліково спожитих послуг;
 • відшкодовувати Виконавцю витрати, пов’язані з проведенням аналізу якісних показників послуг, у разі необґрунтованості претензій;
 • у разі наявності засобів індивідуального обліку холодної води щомісяця в період з 5 до останнього числа поточного місяця подавати їх покази за тел.: 52-84-50, 52-84-80, 52-85-20, через каси банківських установ м.Тернополя, поштових відділень зв’язку, відділу розрахунків населення Виконавця послуг за адресою: м.Тернопіль, вул.Медова, 1 або на сайті Виконавця за адресою: www.vodokanal.te.ua. У випадку неподання показів лічильників, нарахування проводяться за середньодобовою витратою води за останні 3 місяці або за інший період у випадку неможливості встановлення об’єктивного споживання протягом цього періоду;
 • забезпечувати проведення повірки індивідуальних засобів обліку води, в порядку та у терміни визначені чинним законодавством України.
 • Права та обов’язки Виконавця
  • Виконавець має право:
   • нараховувати, у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню, у розмірі, встановленому п.3.10 цього Договору;
   • вносити, за погодженням із Споживачем зміни у Договір, що впливають на розмір плати за послуги та проводити нарахування, згідно з внесеними змінами;
   • вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
   • вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;
   • доступу в приміщення Споживача для ліквідації аварії, у т.ч. несанкціонованого, відповідно до законодавства, усунення недоліків в роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного і профілактичного огляду, перевірки показань квартирних засобів обліку води, відповідно до законодавства;
   • у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води, провести експертизу їх технічного стану та позачергову метрологічну повірку;
   • вимагати від балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж приведення цих мереж до належного стану, що відповідає вимогам законодавства та дозволяє їх експлуатувати;
   • здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень.
  • ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
   • забезпечувати вчасне та відповідної якості надання Споживачеві послуг, згідно з законодавством та умовами цього Договору;
   • інформувати Споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної служби;
   • надавати Споживачеві, в установленому законодавством порядку, інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, норм споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;
   • контролювати установлені міжповірочні інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку води та забезпечувати їх обслуговування і ремонт (в т.ч. демонтаж, монтаж та транспортування);
   • повідомляти Споживача про планову перерву в наданні послуг письмово або через засоби масової інформації, не пізніше ніж за 10 днів до її настання;
   • зменшувати розмір плати за спожиті послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім”ї на підставі офіційного документа, що підтверджує його відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання) та поданої ним письмової заяви протягом одного місяця з дня закінчення терміну відсутності;
   • відновлювати надання послуг, за заявою Споживача, шляхом зняття пломб протягом доби (за винятком вихідних та святкових днів), при умові врегулювання питання погашення існуючої заборгованості та оплати вартості робіт, пов’язаних з розпломбуванням та опломбування;
   • забезпечувати, за заявою Споживача, взяття на абонентний облік у тижневий строк засобів обліку води, за наявності всіх необхідних документів;
   • розглядати, у визначений термін, претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі (але за умови відсутності приладу обліку), зниження їх кількісних та якісних показників;
   • своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
   • ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
   • у разі планових перерв у наданні послуг або перерв, пов’язаних з аваріями на зовнішніх мережах, понад встановлені терміни, перераховувати розмір плати за послуги (у випадку відсутності засобів обліку) і повідомляти про це Споживача;
   • відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
   • своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
   • на прохання Споживача, проводити звірку стану розрахунків за надані послуги, розглядати письмові звернення Споживача та інформувати про результати розгляду у визначений законодавством термін.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим Договором за:
  • недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
  • несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати неустойки (пені), згідно з п.3.10. цього Договору;
  • втручання в роботу засобів обліку води та зірвання пломб на них – згідно із законодавством та п.4.1.2.11. цього Договору;
  • порушення зобов’язань, встановлених цим Договором та/або законодавством.
 • Виконавець несе відповідальність у разі:
  • неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння шкоди життю чи здоров’ю Споживача, шляхом відшкодування збитків у розмірі, передбаченому чинним законодавством України;
  • зниження кількісних і якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі – шляхом зменшення розміру плати, за винятком перерахунків по кількісних показниках абонентам, в яких встановлені індивідуальні засоби обліку;
  • порушення прав споживачів, згідно із законодавством України;
  • порушень зобов’язань, встановлених цим Договором та/або законодавством України.

 

 1. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ ВІД ВИКОНАВЦЯ СПОЖИВАЧЕВІ 
 • Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від Виконавця Споживачеві:
 • на водопровідній мережі Виконавець несе відповідальність до зовнішнього зрізу стіни житлового будинку;
 • на каналізаційній мережі Виконавець несе відповідальність від дворової каналізації, включаючи каналізаційні колодязі.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
  • У випадку виявлення Споживачем фактів незадовільного водопостачання чи водовідведення, він вправі звернутися з відповідною претензією до Виконавця.
  • У разі порушення Виконавцем своїх зобов’язань в частині належного водозабезпечення Споживача, Споживач викликає представника Виконавця (винної сторони) для складання та підписання Акта-претензії Споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних та якісних показників послуг тощо.
  • Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача протягом двох робочих днів.
  • Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця та скріплюється їх підписами.
  • Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів розглядає претензію.
  • У разі обґрунтованості претензій Споживача витрати, пов’язані з їх перевіркою, відшкодовуються Виконавцем, у разі необґрунтованості – Споживачем.
  • Спори між сторонами даного Договору розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

 

 1. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
  • Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами Договору.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом одного року.
  • Договір вважається щорічно продовженим на тих самих умовах, якщо за один місяць до закінчення терміну його дії жодна із Сторін не направить іншій Стороні письмової заяви про припинення дії Договору.
  • Сторони вправі достроково розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у разі:
 • зникнення потреби в отриманні послуги або відмови Споживача від користування послугами Виконавця (за наявності заяви про відмову в отриманні послуг);
 • переходу права власності  (користування) на житлове приміщення до іншої особи;
 • невиконання умов Договору сторонами;
 • інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

При цьому, в частині проведення розрахунків, Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

 • З моменту укладення даного Договору всі попередні угоди (договори), протоколи, усні домовленості, що стосуються предмету цього Договору, втрачають чинність.
 • В усіх інших питаннях, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 • Даний Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
  • При підписанні цього договору Споживач ознайомився із нормативно-правовими актами, які регламентують надання відповідних послуг.
  • При укладенні даного Договору, Споживач визнає існуючу заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, яка станом на „_____”____________20___р., становить ______________(_________

________________________________________________________________________________) грн.

______коп.

10.3.  Нарахування за спожиті послуги з врахуванням пільг проводяться з дати подання Споживачем

відповідних документів, що підтверджують право Споживача на одержання цих пільг.

 • Відповідно до вимог ЗаконуУкраїни«Про захист персональних даних» Споживач надає згодунаобробку та зберіганняперсональних даних, на запитування та отримання інформації в третіх осібвповному обсязі тавпорядку, передбаченому чиннимзаконодавством України в межах необхідних для належної реалізації договірних відносин; дає згоду на перевіркусправжності наданихнимдокументів, атакож здійсненнябудь-якихінших дійз йогоперсональними даними. Персональні дані Споживача, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках прямо передбачених законодавством України. Даназгода наданаСпоживачембезстроково.

 

 1. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
     Відділ розрахунків населення КП „Тернопільводоканал”

телефони:52-84-50,52-84-80,52-85-20, вул. Медова, 1

 

Терн. Міськ. упр. Головного упр. Держсанепідслужби

в Терн. обл.

телефон: 52-20-15, вул.Острозького 21а

 

Аварійно-диспетчерський відділ КП „Тернопільводоканал”

телефон: 52-51-17, вул.Танцорова, 7

Терн. обл. територ. відд. Антимонопольного комітету України

телефон:  23-62-35, вул. Лисенка,20а

 

Інформаційно-довідкова служба Тернопільської міської ради

телефон: 1580, вул. Листопадова, 5

 

Тернопільське обласне управління у справах захисту прав споживачів

телефон: 52-32-16,

б-р Т.Шевченка, 11

 

 

 1. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

 

СПОЖИВАЧ:

 

______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

______________________________________________________

(адреса)

 

______________________________________________________

(паспорт: серія, номер, ким і коли виданий)

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________

(ідентифікаційний код)

 

______________________________________________________

 

______________________________________________________

(контактна інформація)

 

 

____________________________

                          (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                                                                    

 

 

КП „Тернопільводоканал”

46008 , м.Тернопіль, вул. Танцорова,7

р/р 26038055101848 ПАТ  КБ “Приватбанк”,

МФО 338783

код ЄДРПОУ 03353845

св.ПДВ 26735807, ІПН 033538419185

 

 

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

 

 

 _______________________________ 

                          (підпис)

 

 

       М.П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Г О В І Р  №_________

про надання населенню послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення в будинках садибного типу

 

“_______”________________________ 201____ р.                                           м. Тернопіль

 

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал” в особі ______________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________ (далі – виконавець), з однієї сторони, і

Громадянин(ка)______________________________________________________________________________, з другої сторони, що є власником (орендарем, квартиронаймачем) житлового приміщення, (далі разом — сторони) уклали даний Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (далі – Договір), домовившись про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надавати Споживачеві вчасно та відповідної якості Послуги централізованого питного водопостачання та водовідведення (далі-Послуги), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах Договору.

1.2. Суб’єкти користування послугами: власник (наймач, орендар) житлового приміщення та члени його сім’ї у кількості __________ людей. Площа  присадибної ділянки  __________ кв. метрів.

1.3.  Характеристика засобів обліку води:

 

Вид засобу обліку

 

Тип засобу обліку

 

Заводський номер

 

Дата реєстрації засобу обліку

Початкове показання засобу обліку  

Місце встановлення

 

Примітка

1.
2.
3.
4.

 

1.4.Умовиводоспоживання:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 1. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

2.1. Оплата Послуг здійснюється Споживачем відповідно до тарифів, діючих на момент отримання Послуг, затверджених органом, уповноваженим на те Законом України.

2.2. У випадку зміни тарифів, оплата Послуг здійснюється Споживачем по нових тарифах без зміни інших умов Договору. Зміна тарифів відбувається з моменту набуття чинності відповідного рішення.

2.3. Плата за надані послуги, за наявності засобів обліку води, в тому числі групових (загальнобудинкових, секційних) справляється за їх показаннями.

2.4. Розмір щомісячної плати за надані послуги з водопостачання та водовідведення, у випадку відсутності засобів обліку, визначається згідно з діючими нормами і тарифами, затвердженими уповноваженими органами.

2.5. Наявність пільг з оплати послуг: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

 1. ОПЛАТА СПОЖИТИХ ПОСЛУГ

3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць, в якому здійснюється надання Послуг за Договором

3.2. Оплата Послуг за Розрахунковий місяць повинна бути здійснена Споживачем шляхом перерахування грошей на банківський рахунок Виконавця не пізніше 20 числа, наступного за Розрахунковим місяцем.

3.3. Споживач може вносити авансові платежі за послуги.

3.4. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі на вибір споживача.

3.5. Засоби обліку води, встановлені у будинку садибного типу, підлягають періодичній повірці. Періодична повірка засобів обліку  води проводиться  у  строк,  що не перевищує одного місяця.

3.6. За цей час споживач оплачує відповідні послуги згідно із середньомісячними показаннями засобів обліку за попередні три місяці.

3.7. У разі відсутності в будинку садибного типу  засобів  обліку  води  плата за надані  послуги  справляється  згідно з установленими нормативами (нормами) споживання з  розрахунку  на  одну  особу  та  на  ведення особистого підсобного господарства.

3.8. У випадку обладнання засобів обліку питної води системою дистанційної передачі даних, зняття показників відбувається без присутності Споживача, а отримані таким чином показники є підставою для проведення розрахунків. При виникненні сумнівів у Споживача дані, отримані дистанційним методом, можуть бути перевірені та зняті в його присутності.

3.9. За час відсутності квартирного засобу обліку холодної води на ремонті та/або періодичній повірці, нарахування за спожиті послуги проводяться за середньодобовими показниками індивідуального засобу обліку за попередні 3 місяці або за інший період у випадку неможливості встановлення об’єктивного споживання протягом цього періоду.

3.10. У разі виявлення необлікованих витоків на мережах Споживача, які виникли з його вини, нарахування всім іншим мешканцям житлового будинку, які не мають індивідуальних засобів обліку та нарахування яким проводиться по загальнобудинковому лічильнику, проводяться згідно з нормами водоспоживання, а даному Споживачу – розрахунковим методом за пропускною здатністю труби вводу на квартиру.

3.11. У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та якісних показників від нормативних, Виконавець за зверненням Споживача здійснює перерахунок розміру плати.

3.12. За несвоєчасне внесення плати, Споживач сплачує на користь Виконавця пеню відповідно до чинного законодавства України або умов договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки Споживача

4.1.1.1. Споживач має право на:

4.1.1.2. отримання послуг, що повинні відповідати вимогам актів законодавства, нормативних документів та цього Договору;

4.1.1.3. отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, норм споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

4.1.1.4. відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, завданої його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання послуг або їх ненадання;

4.1.1.5. зменшення розміру плати за послуги у разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх якісних та/або кількісних показників від затверджених норм споживання;

4.1.1.6. усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;

4.1.1.7. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності Споживача і членів його сім”ї (у разі відключення Виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів) та відновлення надання цих послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби з дня подання Виконавцю письмової заяви;

4.1.1.8. зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім’ї на підставі поданої в установленому порядку письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

4.1.1.9. перевірку кількісних та якісних показників надання послуг (якість і тиск води) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за власний рахунок на умовах передоплати. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних та якісних показників надання послуг, відшкодовуються Виконавцем у разі обґрунтованості звернення та Споживачем — у разі необґрунтованості такого звернення;

4.1.1.10. встановлення індивідуальних засобів обліку холодної води та взяття їх на абонентний облік;

4.1.1.11. періодичну повірку, обслуговування та ремонт індивідуальних засобів обліку холодної води;

4.1.1.12. ознайомлення з нормативно-правовими актами в сфері житлово-комунальних послуг;

4.1.1.13. внесення, за погодженням з Виконавцем, у Договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

4.1.1.14. укладення з Виконавцем договору про надання інших супутніх послуг / виконання інших супутніх робіт за додаткову плату;

4.1.2. Споживач зобов’язаний:

4.1.2.1. своєчасно, в установлений даним Договором термін, оплачувати за спожиті послуги;

4.1.2.2. повідомляти Виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі перевищив один місяць а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормами споживання);

4.1.2.3. забезпечити доступ представників Виконавця (за наявності відповідного посвідчення) до водопровідно-каналізаційних мереж, арматури, квартирних засобів обліку води, в тому числі тих, які знаходяться у приміщеннях Споживача:

для ліквідації аварії – цілодобово;

для проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води, виконання ремонтних робіт – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

4.1.2.4. дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4.1.2.5. забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води, пломб на них, та не втручатися в їх роботу;

4.1.2.6. у разі несвоєчасного внесення плати за спожиті послуги, сплачувати Виконавцю пеню, у розмірі, визначеному п.3.12 цього Договору;

4.1.2.7. у разі втрати права на пільги, повідомляти про це Виконавця у 10-ти денний строк;

4.1.2.8 своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4.1.2.9. за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з його вини;

4.1.2.10. своєчасно проводити підготовку житлового приміщення і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

4.1.2.11. у разі виявлення Виконавцем несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води, відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту, згідно із законодавством, а також відшкодовувати вартість безобліково спожитих послуг;

4.1.2.12. відшкодовувати Виконавцю витрати, пов’язані з проведенням аналізу якісних показників послуг, у разі необґрунтованості претензій;

4.1.2.13. у разі наявності засобів індивідуального обліку холодної води щомісяця в період з 5 до останнього числа поточного місяця подавати їх покази за тел.: 52-84-50, 52-84-80, 52-85-20, через каси банківських установ м.Тернополя, поштових відділень зв”язку, відділу розрахунків населення Виконавця послуг за адресою: м.Тернопіль, вул.Медова, 1 або на сайті Виконавця за адресою: www.vodokanal.te.ua. У випадку неподання показів лічильників, нарахування проводяться за середньодобовою витратою води за останні 3 місяці або за інший період у випадку неможливості встановлення об’єктивного споживання протягом цього періоду;

4.1.2.14. забезпечувати проведення повірки індивідуальних засобів обліку води, в порядку та у терміни визначені чинним законодавством України.

4.2. Права та обов’язки Виконавця.

4.2.1. Виконавець має право:

4.2.1.1. нараховувати, у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню, у розмірі, встановленому п.3.10 цього Договору;

4.2.1.2. вносити, за погодженням із Споживачем зміни у Договір, що впливають на розмір плати за послуги та проводити нарахування, згідно з внесеними змінами;

4.2.1.3. вимагати від Споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4.2.1.4. вимагати від Споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов”язаних з отриманням послуг, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

4.2.1.5. доступу в приміщення Споживача для ліквідації аварії, у т.ч. несанкціонованого, відповідно до законодавства, усунення недоліків в роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічно і профілактичного огляду, перевірки показань квартирних засобів обліку води, відповідно до законодавства;

4.2.1.6. у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води, провести експертизу їх технічного стану та позачергову метрологічну повірку;

4.2.1.7. вимагати від балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж приведення цих мереж до належного стану, що відповідає вимогам законодавства та дозволяє їх експлуатувати;

4.2.1.8. тимчасово припиняти Споживачеві надання послуг у разі:

прострочення оплати спожитих послуг;

невиконання Споживачем умов цього Договору;

недопуску представника Виконавця до водолічильників, водопровідно-каналізаційних мереж, пристроїв та приладів на них;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2.2. Виконавець зобов’язаний:

4.2.2.1. забезпечувати вчасне та відповідної якості надання Споживачеві послуг, згідно з законодавством та умовами цього Договору;

4.2.2.2. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

4.2.2.3. інформувати Споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної служби;

4.2.2.4. надавати Споживачеві, в установленому законодавством порядку, інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, норм споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

4.2.2.5 контролювати установлені міжповірочні інтервали, проводити періодичну повірку індивідуальних засобів обліку води та забезпечувати їх обслуговування і ремонт (в т.ч. демонтаж, монтаж та транспортування). Дані повноваження делеговані Виконавцю, згідно з рішенням Виконавчого комітету Тернопільської міської ради №202 від 25.10.2006 року „Про надання КП „Тернопіводоканал” та КП „Тернопільміськ-теплокомуненерго” повноважень виконавця послуг з періодичної повірки, обслуговування та ремонту (в т.ч. демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних лічильників холодної та гарячої води”;

4.2.2.6. повідомляти Споживача про планову перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, не пізніше ніж за 10 днів до її настання;

4.2.2.7. зменшувати розмір плати за спожиті послуги у разі тимчасової відсутності Споживача та/або членів його сім”ї на підставі офіційного документа, що підтверджує його відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання) та поданої ним письмової заяви протягом одного місяця з дня закінчення терміну відсутності;

4.2.2.8. відновлювати надання послуг, за заявою Споживача, шляхом зняття пломб протягом доби (за винятком вихідних та святкових днів), при умові врегулювання питання погашення існуючої заборгованості та оплати вартості робіт, пов’язаних з розпломбуванням та опломбування;

4.2.2.9. забезпечувати, за заявою Споживача, взяття на абонентний облік у тижневий строк засобів обліку води, за наявності всіх необхідних документів;

4.2.2.10. розглядати, у визначений термін, претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі (але за умови відсутності приладу обліку), зниження їх кількісних та якісних показників;

4.2.2.11. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

4.2.2.12. ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

4.2.2.13. у разі планових перерв у наданні послуг або перерв, пов’язаних з аваріями на зовнішніх мережах, понад встановлені терміни, перераховувати розмір плати за послуги (у випадку відсутності засобів обліку) і повідомляти про це Споживача;

4.2.2.14. відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4.2.2.15. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4.2.2.16. на прохання Споживача, проводити звірку стану розрахунків за надані послуги, розглядати письмові звернення Споживача та інформувати про результати розгляду у визначений законодавством термін.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.      Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим Договором за:

5.1.1.   недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5.1.2.   несвоєчасне внесення платежів за послуги — шляхом сплати  неустойки (пені), згідно з п.3.12. цього Договору;

5.1.3.   втручання в роботу засобів обліку води та зірвання пломб на них – згідно із законодавством та п.4.1.2.10. цього Договору;

5.1.4.   порушення зобов’язань, встановлених цим Договором та/або законодавством.

5.2.      Виконавець несе відповідальність у разі:

5.2.1.   неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння шкоди життю чи здоров’ю Споживача, шляхом відшкодування збитків у розмірі, передбаченому чинним законодавством України;

5.2.2.   зниження кількісних і якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі – шляхом зменшення розміру плати, за винятком перерахунків по кількісних показниках абонентам, в яких встановлені індивідуальні засоби обліку;

5.2.3.   порушення прав споживачів, згідно із законодавством України;

5.2.4.   порушень зобов’язань, встановлених цим Договором та/або законодавством України.

 

 1. ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ

6.1. Розподіл відповідальності за стан та експлуатацію водопровідних і каналізаційних мереж визначається точкою розмежування балансової належності мереж. Для будинків садибного типу – це місце підключення відповідної

інженерної мережі будинку до мережі виконавця.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1.      У випадку виявлення Споживачем фактів незадовільного водопостачання чи водовідведення, він вправі звернутися з відповідною претензією до Виконавця.

7.2.      У разі порушення Виконавцем своїх зобов’язань в частині належного водозабезпечення Споживача, Споживач викликає представника Виконавця (винної сторони) для складання та підписання Акта-претензії Споживача, в якому зазначаються строки, види порушень кількісних та якісних показників послуг тощо.

7.3.      Представник Виконавця повинен з’явитися на виклик Споживача протягом двох робочих днів.

7.4.      Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця та скріплюється їх підписами.

7.5.      Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів розглядає претензію.

7.6.      У разі обґрунтованості претензій Споживача витрати, пов’язані з їх перевіркою, відшкодовуються Виконавцем, у разі необґрунтованості – Споживачем.

7.7.      Спори між сторонами даного Договору розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

 

 1. ФОРС МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1.      Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами Договору.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.      Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом одного року.

9.2.      Договір вважається щорічно продовженим на тих самих умовах, якщо за один місяць до закінчення терміну його дії жодна із Сторін не направить іншій Стороні письмової заяви про припинення дії Договору.

9.3.      Сторони вправі достроково розірвати даний Договір в односторонньому порядку, у разі:

 • зникнення потреби в отриманні послуги або відмови Споживача від користування послугами Виконавця (за наявності заяви про відмову в отриманні послуг);
 • переходу права власності (користування) на житлове приміщення до іншої особи;
 • невиконання умов Договору сторонами;
 • інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

При цьому, в частині проведення розрахунків, Договір діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.4.      З моменту укладення даного Договору всі попередні угоди (договори), протоколи, усні домовленості, що стосуються предмету цього Договору, втрачають чинність.

9.5.      В усіх інших питаннях, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.6.      Даний Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1.    При підписанні цього договору Споживач ознайомився із нормативно-правовими актами, які регламентують надання відповідних послуг.

10.2.    При укладенні даного Договору, Споживач визнає існуючу заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення, яка станом на „_____”______________20___р., становить____________ (______________________ _____________________________________________________________________________) грн. ______коп.

10.3.    Нарахування за спожиті послуги з врахуванням пільг проводяться з дати подання Споживачем відповідних документів, що підтверджують право Споживача на одержання цих пільг.

10.4.    Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» Споживач надає згоду на обробку та зберігання персональних даних, на запитування та отримання інформації в третіх осіб в повному обсязі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України в межах необхідних для належної реалізації договірних відносин; дає згоду на перевірку справжності наданих ним документів, а також здійснення будь-яких інших дій з його персональними даними. Персональні дані Споживача, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам тільки у випадках прямо передбачених законодавством України. Дана згода надана Споживачем безстроково.

 

 1. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Відділ розрахунків населення КП „Тернопільводоканал”

телефони:52-84-50,52-84-80,52-85-20, вул. Медова, 1

Терн. обл. територ. відд. Антимонопольного комітету України телефон:  23-62-35, вул. Лисенка,20а
Терн. Міськ. упр. Головного упр. Держсанепідслужби в Терн. обл. телефон: 52-20-15, вул.Острозького 21а Інформаційно-довідкова служба Тернопільської міської ради телефон: 1580, вул. Листопадова, 5
Аварійно-диспетчерський відділ КП „Тернопільводоканал” телефон: 52-51-17, вул.Танцорова, 7 Тернопільське обласне управління у справах захисту прав споживачів телефон: 52-32-16 , б-р Т.Шевченка, 11

 

 1. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН
СПОЖИВАЧ:

 

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

________________________________________________

(адреса)

 

________________________________________________

(паспорт: серія, номер, ким і коли виданий)

________________________________________________

________________________________________________

(ідентифікаційний код)

________________________________________________

_____________________________________________

(контактна інформація)

 

_______________________________

(підпис)

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

КП „Тернопільводоканал”

46008 , м.Тернопіль, вул. Танцорова,7

р/р 26038055101848 ПАТ  КБ “Приватбанк”,

МФО 338783

код ЄДРПОУ 03353845

св.ПДВ 26735807, ІПН 033538419185

 

_______________________________________

 

_______________________________________

 

 

_______________________________

(підпис)

 

 

М.П

 

Міський голова                                                                                                              С.В. Надал